Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu Kvinono.sk

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou vydané podle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Portál Kvinono.sk (dále jen „portál“) provozuje obchodní společnost Besteto marketing, s.r.o., se sídlem Pavlovská 502/12, 623 00 Brno – Kohoutovice, IČO: 29380553, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76930, se sídlem provozovny Cejl 20, 602 00 Brno (dále jen „provozovatel“), která vydává tyto podmínky.
 • Podmínky upravují některá práva a povinnosti vyplývající z obchodních vztahů vzniklých na základě závazků uzavřených mezi provozovatelem a obchodníkem, který užívá služby portálu za úplatu (dále jen „obchodník“).
 • Uzavřením smluvního vztahu mezi provozovatelem a obchodníkem se podmínky stávají součástí smluvního vztahu a to v rozsahu, v jakém si neodporují s ustanovením smluvního vztahu.
 • Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

II. Služba

 • Provozovatel prezentuje zboží obchodníka po uzavření smluvního vztahu na svém portálu za úplatu.
 • Prezentované zboží na portálu odkazuje na webové stránky obchodníka, na které se dostanou zákazníci přes odkaz na zboží obchodníka na portálu.
 • Přímo na portálu nelze prezentované zboží přímo objednat zákazníkem.
 • Obchodníci poskytují provozovateli údaje o svém zboží ve formě dle čl. III, které bude následně zveřejněno na portálu.

III. Uzavření smluvního vztahu

Nabídku vůči provozovateli činí obchodník, přičemž provozovatel musí s touto nabídkou projevit výslovný souhlas, aby došlo k uzavření smluvního vztahu.

IV. Forma XML

 • Obchodníci předávají informace o prezentovaném zboží provozovateli v požadované formě XML, který bude k dispozici online ke zpracování provozovatelem.
 • Obchodník předává data o zboží, které je určeno jednotlivě jako samostatná položka, způsobilá být předmětem objednávky zákazníka, tedy návštěvníka portálu.

V. Práva a povinnosti obchodníka

 • Informace o prezentovaném zboží musí obchodník uvádět pravdivě a aktuálně. Tyto informace musí být v souladu s právním řádem České republiky, především musí být obchodník oprávněn s tímto zbožím nakládat.
 • Zboží nesmí vykazovat zjevné, ani právní vady.
 • Informace o zboží, které obchodník provozovateli poskytl, nesmí porušovat práva vyplývající z duševního vlastnictví a z trestněprávních předpisů.
 • Obchodník je odpovědný za poskytnutá data o zboží a v případě porušení zákonné či smluvní odpovědnosti je povinen k její náhradě.
 • V případě jednostranné změny obchodních podmínek provozovatelem je obchodník oprávněn změnu odmítnout a závazek vypovědět ve výpovědní době 2 měsíce. S výpovědí není spojena žádná povinnost vypovídající strany.

VI. Práva a povinnosti provozovatele

 • Data o zboží ve formě XML smí provozovatel libovolně užívat a upravovat a to jak po dobu smluvního vztahu mezi provozovatelem a obchodníkem, ale také i po skončení tohoto vztahu. Provozovatel je oprávněn měnit data o zboží ve formě XML podle technických požadavků portálu.
 • Provozovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky změnit. Tuto skutečnost oznámí druhé straně písemně.
 • Provozovatel se výslovně zříká odpovědnosti za škodu způsobenou obchodníkovi, který s ním vystupuje ve smluvních vztahu mezi podnikateli a není tak ve slabším postavení. V takovém případě obchodníkovi nevzniká právo na její náhradu a obchodník nese tuto škodu sám.

VII. Cena služby

 • Účtování ceny služby bude podle aktuálního ceníku za paušální měsíční poplatek. Ceník je zveřejněn na webových stránkách portálu.
 • Faktura za příslušný měsíc poskytování služby bude vystavována předem prvního dne v měsíci, za který mají být služby poskytovány.

VIII. Ochrana osobních údajů

Provozovatel jako správce zpracovává osobní údaje obchodníka v souladu s nařízením EU č. 2016/678 (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů tak aby docházelo k naplnění práva každého na ochranu soukromí. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi provozovatelem a obchodníkem. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy a plnění právních povinností.

IX. Závěrečná ujednání

Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a obchodníkem se řídí českým právem. Případné spory se budou strany přednostně snažit vyřešit smírně. V případě, že nedojde ke smíru, obě smluvní strany výslovně sjednávají místně příslušným soudem pro řešení sporů obecný soud provozovatele. Práva a povinnosti z právních vztahů nevyplývající z těchto podmínek se řídí ustanoveními soukromého práva, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2020 V Brně dne 1. 6. 2020.

Besteto marketing, s.r.o.